انسان دو مشکل بزرگ دارد ؛اول از کجا... - پائولو کوئلیو