دو نوع احمق وجود دارد ؛ آنان که به خاطر... - پائولو کوئلیو

پائولو کوئلیو

دو نوع احمق وجود دارد ؛ آنان که به خاطر یک تهدید از انجام کاری دست می‌کشند و آنان که گمان می‌کنند می‌توانند به کاری دست بزنند چون تهدید گرانه است