زندگی چیز غریبی است . وقتی می فهمد که... - مارک فیشر

مارک فیشر

زندگی چیز غریبی است . وقتی می فهمد که قرار نیست به خاطر هر مانعی که سر راه مان می گذارد تسلیم شویم ، وقتی می بینید که هیچ چیز اراده و اشتیاق ما را متزلزل نمی کند آنگاه هرچیز که بخواهیم به ما می دهد.