وقتی بر ذهنت مسلط شوی ، میوه ی موفقیت و... - مارک فیشر

مارک فیشر

وقتی بر ذهنت مسلط شوی ، میوه ی موفقیت و ثروت را حتی هنگام کاشتن دانه ی آن می بینی . به قول سان شه ، فیلسوف چینی : یک جنگجوی بزرگ حتی قبل از رویارویی با دشمن ، پیروز است.