هیچ وقت آرزو نکن که در این دنیا جای کسی... - مارک فیشر