زندگی می خواهد بداند که دقیقاً از آن چه... - مارک فیشر