همه دولتمندانی که شناخته ام به من گفته... - مارک فیشر

مارک فیشر

همه دولتمندانی که شناخته ام به من گفته اند : به محض اینکه رقمی را به عنوان موفقیت و ثروتنوشته اند و مهلتی برای کسب آن تعیین کردند دولتمند شدند. اگر ندانی به کجا می روی احتمالا به هیچ عنوان نخواهی رسید.