راز موفقیت در این اجتماع این است که... - وودی آلن

وودی آلن

راز موفقیت در این اجتماع این است که یقین داشته باشیم‎ همه تقریبا به یک اندازه بی شعورند‎ اما جوری وانمود کنیم که انگار‎ هرکدام از آنها بیشتر از دیگری می فهمد‎! …