مرگ، یک بار رخ نمی‌دهد‎ زیرا همه‌یِ... - مارسل پروست

مارسل پروست

مرگ، یک بار رخ نمی‌دهد‎ زیرا همه‌یِ ما هر روز چند بار می‌میریم‎. هر بار که با آرزوها‎ علایق و پیـوندهایِ خود‎ وِداع می‌کنیم،‎ می‌میریم‎…