این قدیمی ترین نوع خود آزاری است عشق... - اوریانا فالاچی‎