انسان‌ها نمی دانند که تجربه نوعی شکست... - آلبر کامو