اگر ندانید که دارید به کجا می روید،هر... - توماس کارلایل