انسان ها به خاطر انچه که به دست می... - گالوین کوکیج