در این دنیا ان چیزی که ما را ثروتمند می... - هنری وارد بیچر