در دنیای سیاست، نه دوستی دایمی داریم و... - وینستون چرچیل