در دنیا خط مستقیم وجود ندارد و تمام... - آلبرت انیشتن

آلبرت انیشتن

در دنیا خط مستقیم وجود ندارد و تمام خطوط بدون استثنا منحنی و دایره وار است و اگر این خط کوچکی که در نظرما مستقیم جلوه میکند در فضا امتداد یابد خواهیم دید که منحنی است.