بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی... - فردریش نیچه