تفاوتِ میانِ ثروتمندترین افراد و... - جبران خلیل جبران