ارزشِ هر انسان به چیزی که به آن دست... - جبران خلیل جبران