آن کس که مال مرا بدزدد، چیز بی‌ارزشی... - شکسپیر

شکسپیر

آن کس که مال مرا بدزدد، چیز بی‌ارزشی را ربوده‌است، اما آن‌که نام نیک مرا برباید، جزئی از وجود مرا می‌برد که او را غنی نمی‌کند اما در واقع مرا حقیر می‌سازد.