داستانی از تختی

داستانی از تختی

یکی از بهترین و قابل توجه ترین ،کشتی هاي غلامرضا تختی با »پتکوف سیراکف« قهرمان نامدار بلغارستانی برگزار شد . هر دو به دور نهائی رسیده بودند. شگرد سیراکف، »بارانداز« سریع و بسیار فنی بود. کشتی که شروع شد ، تختی یک بار زیر گرفت و سیراکف را خاك کرد و پاي او را در »سگک« خود گیر انداخت . سیراکف روي سگک مقاومت کرد و کشتی »سرپا« اعلام شد.

غلامرضا »زیر« گرفت و او را خاك کرد و باز هم پاي او را در سگک خود تحت فشار قرار داد . دقیقه ي سوم کشتی بود. فشار سگک موجب ناراحتی شدید پاي سیراکف شد. او با دست به پایش اشاره کرد . تختی که متوجه ناراحتی او شده بود، سیراکف را رها کرد و از جا بلند شد . فریاد اعتراض تماشاچیان بلند شد که چرا این کار را کردي؟ سیراکف که این عمل جوانمردانه را از حریف خود دید ، منتظر داور نشد و دست تختی را بعنوان برنده بلند کرد .

زنده باد تختی و مرام و مردانگی بی نظیرش .روحش شاد و یادش گرامی

صفحه داستان‌ها