داستان کوتاه کارمند تازه وارد

داستان کوتاه کارمند تازه وارد

مردي به استخدام یک شرکت بزرگ چند ملیتی درآمد. در اولین روز کار خود ،با کافه تریا تماس گرفت و فریاد زد : »یک فنجان قهوه براي من بیاورید ".

صدایی از آن طرف پاسخ داد: »شماره داخلی را اشتباه گرفته اي . می دانی تو با کی داري حرف می زنی؟ "

کارمند تازه وارد گفت :"نه "

صداي آن طرف گفت :"من مدیر اجرایی شرکت هستم ، احمق "

مرد تازه وارد ، با لحن حق به جانب گفت : »و تو میدانی با کی حرف می زنی، بیچاره ؟ "

مدیر اجرایی گفت:"نه"

کارمند تازه وارد گفت: خوبه

و سریع گوشی را گذاشت !

همه ي قدرت شما بستگی به این دارد که از این قدرت آگاهی داشته باشید .

چارلز هانل

صفحه داستان‌ها