داستان کوتاه درباره دزدی

داستان کوتاه دزد باور‌ها

گویند روزی دزدی در راهی بسته ای یافت که در آن چیز گرانبهایی بود و دعایی نیز پیوست آن بود. آن شخص بسته را به صاحبش بازگرداند.

... ادامه داستان