داستان کوتاه درباره فریب

داستان کوتاه دزدی از بانک

در دزدی از یک بانک ، 
دزد فریاد زد:
"هیچکس حرکت نکند پول مال دولت است".
بااین حرف همه به آرامی روی زمین دراز کشیدند.
به این می گویند "شیوه تفکر"

... ادامه داستان