داستان کوتاه درباره هوش

رقابت هوشمند

رئیس پرسید :آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟ او گفت : برای این کار وقت نداشتم . تمام مدت مشغول بریدن درختان بودم ! نتیجه :برای این که در دنیای رقابتی امروز، همیشه حرفی برای گفتن داشته باشی، بایدبرای به روزکردن خودت،وقت بذاری !

... ادامه داستان