دانستنی‌هایی درباره آب

20 درصد آب شیرین جهان میان آمریكا و كانادا قرار دارد.