دانستنی‌هایی درباره جهان

تعداد چینی‌های که انگلیسی بلدند، از آمریکایی‌های که انگلیسی صخبت میکنند، بیشتر است.

متداولترین نام در دنیا محمد است.