دانستنی‌هایی درباره زبان

تعداد چینی‌های که انگلیسی بلدند، از آمریکایی‌های که انگلیسی صخبت میکنند، بیشتر است.

کوتاهترین جمله کامل در زبان انگلیسی I am است.