دانستنی‌هایی درباره سلامتی

در هر روز تقریبا نیمی از جمعیت آمریکا در حال رژیم گرفتن هستند.