دانستنی‌هایی درباره پزشکی

نوشابه‌های زرد رنگ، زیانبارتر از نوشابه‌های سیاه رنگ هستند.

جويدن آدامس هنگام خوردن پياز، مانع از اشك‌ريزی شما می‌شود!

هیچ‌وقت نمیتوانی با چشمان باز عطسه کنی.